Alm. bestemmelser

DE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR LEJE AF DEPOTRUM FOR LAGERLEJ.DK

1 DEFINITIONER

1.1
Disse almindelige bestemmelser for leje af depotrum gælder for alle lejekontrakter om de-potrum mellem på den ene side udlejer ifølge lejekontrakten (herefter kaldet ”udlejer”) og på den anden side lejer ifølge lejekontrakten (herefter kaldet ”lejer”).

2 DET LEJEDE

2.1
Ved nærværende aftale får lejer ret til i lejeperioden at opbevare gods i et særskilt angivet depotrum.
2.2
Leje af depotrummet og opbevaringen af gods sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt af nærværende almindelige bestemmelser for leje af depotrum.
2.3
Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor det lejede depotrum, udover tilkørselsforhold og aflæsningsplads.
2.4
Indflytning i depotrummet kan påbegyndes kl. 08.00 på dato for lejemålets begyndelse.

3 DET LEJEDES ANVENDELSE

3.1
Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt stykgods, medmindre andet er specifikt aftalt i lejekontrakten.
3.2
Der må ikke opbevares ildelugtende, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr og andre former for levende væsener i det lejede depotrum.
3.3
Der må ikke opbevares eksplosivt, brand- eller miljøfarligt eller på anden måde farligt eller skadeligt gods i det lejede depotrum, herunder bl.a. fyrværkeri, gasflasker, brændstof, batte-rier, kemikalier m.v. Ved opbevaring af maskiner af enhver art, skal disse således før opbevaring tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Godsets vægt må ikke overstige 500 kg/m2. Såfremt udlejer vurderer, at det opbevarede gods kan være til skade for person eller ejendom, er lejer forpligtet til omgående at fjerne det opbevarede gods.
3.4
Der må heller ikke opbevares gods, som væsentligt afviger fra, hvad der må anses for normalt i relation til værdi og skrøbelighed, såsom eksempelvis pelsværk, juveler, værdipapirer og kontanter.
3.5
Det lejede depotrum må ikke anvendes til ulovlige, strafbare eller umoralske aktiviteter eller til skatteunddragelsesformål.
3.6
Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden forudgående skriftlig aftale med udlejer.
3.7
Lejer skal holde orden og behandle det lejede forsvarligt. Lejer har kun krav på adgang til den bygning på ejendommen, hvor lejers rum findes.
3.8
Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede depotrum.
3.9
Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
3.10
Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af personale eller personer på området er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
3.11
Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand anvende det lejede uden udlejers forudgående skriftlige samtykke. Nøglebrik-ken/nøglebrikker udleveret til lejer må ikke udleveres til eller anvendes af tredjemand uden udlejers forudgående skriftlige samtykke. Lejer er endvidere forpligtet til skriftligt at meddele udlejer, såfremt det opbevarede gods er leaset, købt med ejendomsforbehold, eller såfremt tredjemand i øvrigt har rettigheder over godset. Ligeledes har lejer ingen fremlejeret eller af-ståelsesret.
3.12
Lejer må ikke tilslutte strømforbrugende maskiner/instrumenter til stikkontakt i depotrummet eller i bygningen.

4 FORSIKRING OG RISIKO

4.1
Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer opfordres til at varsle eget forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.
4.2
Det er et krav, at alle lejers ejendele til enhver tid er forsikret under hele lejeperioden. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede gods/depotrummet tegnes og betales af lejer, herun-der eksempelvis tyveriforsikring. Opbevaring af lejers ejendele sker således for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Udlejer påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende.
4.3
Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede depotrum, eller for skader på tredje-mands effekter, såfremt skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til det lejede depotrum.

5 ADGANG TIL OG TILSYN MED DET LEJEDE M.V.

5.1
Lejer har adgang til depotrummet med nøglebrik alle året dage i tidsrummet mellem kl. 06.00 – 22.00. Såfremt lejer ikke er i besiddelse af nøglebrik, er der alene adgang til depotrummet indenfor kontorets sædvanlige åbningstider. Ønsker lejer udvidet adgang til depotrummet, er udlejer berettiget til at opkræve separat betaling for dette. Prisliste for udvidet adgang til depotrummet er opsat på udlejers hjemmeside og/eller på kontoret og er således alene tilgængelig indenfor kontorets sædvanlige åbningstider. Prislisten kan ændres ensidigt af udlejer uden særskilt aftale med lejer.
5.2
Der kræves en særskilt nøglebrik for at få adgang til ejendommen og opbevaringsarealer. Lejer skal sikre sig, at nøglebrikken/nøglebrikkerne opbevares på betryggende måde. Hvis lejer mister sin nøglebrik skal dette omgående meddeles til udlejer. Hvis lejer mister nøglebrikken/nøglebrikkerne eller ikke returnerer nøglebrikken/nøglebrikkerne til udlejer i skadefri stand ved lejemålets ophør, er lejer pligtig at betale en erstatning til udlejer på kr. 300,00 pr. nøglebrik.
5.3
Hvert depotrum skal aflåses af lejer med en cylinderlås eller hængelås, som kan købes af udlejer ved indgåelse af lejeaftalen. Udlejer har ikke nøgle hertil. Lejer er forpligtet til at afholde de faktiske omkostninger i forbindelse med udskiftning af låse og nøgler. Det er ikke tilladt at påsætte mere end én lås på depotrummet.
5.4
Udlejer har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation, tilsyn med ejendommen, eller ved mistanke om ødelæggelse i den nævnte depotrum. Udlejer har ligeledes ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved en aftales ophør med henblik på at rydde depotrummet.

6 DEPOTRUMMETS STAND VED OVERTAGELSE OG OPHØR

6.1
Det lejede depotrum overtages af lejer i rengjort, ryddeliggjort og skadefri stand. Lejer har pligt til at rette skriftlig henvendelse til udlejer, såfremt det lejede depotrum ikke lever op til disse krav.
6.2
Såfremt der måtte opstå en skade på depotrummet, skal dette omgående meddeles til udlejer, som herefter vil foranledige skaden udbedret for lejers regning. Lejer har ikke berettiget til selv at foretage udbedring af skaden.
6.3
Ved lejeaftalens ophør skal det lejede depotrum afleveres ulåst og i samme gode stand som ved overtagelsen. Lejer er således forpligtet til at rydde og rengøre det lejede depotrum inden ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 22.00 på fraflytningsdagen har opfyldt disse forpligtelser, er udlejer berettiget til at rengøre og ryddeliggøre det lejede depotrum for lejers regning, idet lejer er forpligtet til at betale de faktiske udgifter forbundet hermed, dog minimum kr. 300,00. Udlejer vælger selv i hvilket omfang efterladte genstande skal bortskaffes for lejers regning.
6.4
Hvis depotrummet ikke er fraflyttet og ryddet kl. 22.00 på fraflytningsdagen, er lejer forpligtet til at betale leje for hele den kommende måned. Hvis depotrummet ikke afleveres ulåst, er lejer tillige forpligtet til at betale leje for hele den kommende måned.
6.5
Det lejede skal afleveres i samme stand som ved indflytningen. I modsat fald er udlejer beret-tiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Hvis lejer mister nøglebrikken/nøglebrikkerne eller ikke retur-nerer nøglebrikken/nøglebrikkerne til udlejer i skadefri stand ved lejemålets ophør, er lejer pligtig at betale en erstatning til udlejer på kr. 300,00 pr. nøglebrik.

7 LEJENS STØRRELSE, BETALING OG REGULERING

7.1
Lejens størrelse fremgår af lejekontrakten.
7.2
Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden, medmindre andet fremgår af lejekontrakten. Der fremsendes ikke særskilt opkrævning vedrørende leje, med mindre andet er aftalt mellem parterne.
7.3
Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykkerbrev samt morarente med 2 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.
7.4
Den aftalte leje indeksreguleres én gang årligt, hver den 1. januar, med den procentuelle årlige stigning i nettoprisindekset. Reguleringen sker uden forudgående påkrav fra udlejer, og beregnes på grundlag af stigningen i det foregående års offentliggjorte nettoprisindeks for oktober. Reguleringen sker på grundlag af den gældende leje. Reguleringsformen vedrørende pristalsregulering kan udtrykkes således: (Gældende leje x nyt indeks) / gammelt indeks = ny leje. Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere beregnes, reguleres lejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller – hvis et sådant ikke findes – efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig. Uanset udviklingen i nettoprisindekset forhøjes den til enhver tid gældende leje hvert år pr. 1. januar med minimum 3,0 % af den umiddelbart forinden gældende leje.
7.5
Udlejer er endvidere berettiget til at ændre lejens størrelse, når udlejer finder det begrundet i markedsforholdene, jf. erhvervslejelovens § 13. En sådan ændring af lejens størrelse skal skriftligt meddeles lejer med et varsel på minimum 30 dage. Den ændrede leje er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage efter at denne skriftligt er meddelt lejer. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat. Erhvervslejelovens § 13, stk. 2 finder ikke anvendelse. Efter udlejer har gennemført en lejeregulering efter nærværende punkt, kan en ny regulering tidligst varsles 3 måneder efter, at den forudgående regulering trådte i kraft. Endvidere kan en sådan regulering af lejens størrelse tidligst gennemføres med 30 dages varsel 3 måneder efter aftalens begyndelse.

8 LEJERS MISLIGHOLDELSE OG OPHÆVELSE

8.1
Udlejer er berettiget til at hæve lejeaftalen i de misligholdelsestilfælde, som er nævnt i er-hvervslejelovens § 69.
8.2
Ved forsinkelse af lejers betaling af leje eller andre pengepligtige ydelser i lejeforholdet med mere end 10 dage er udlejer berettiget til at forhindre lejers adgang til det lejede depotrum, herunder aflåse depotrummet.
8.3
Ved forsinkelse af lejers betaling af leje eller andre pengepligtige ydelser i lejeforholdet med mere med mere end 14 dage er udlejer berettiget til at hæve lejeaftalen efter forudgående skriftligt varsel.
8.4
Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side er lejer forpligtet til at betale leje og andre pengepligtige ydelser i lejeforholdet, indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lo-kaler, ryddet og rengjort det lejede samt afleveret depotrummet uaflåst. Der henvises i øvrigt til pkt. 6.2 ovenfor.

9 TILBAGEHOLDSRET OG SALGSFULDMAGT

9.1
I tilfælde af lejers misligholdelse af lejeaftalen har udlejer tilbageholdsret i løsøre, der fore-findes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.
9.2
Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, som udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.
9.3
Gods, der opbevares i det lejede depotrum på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, som udlejer måtte have mod lejer.
9.4
Lejer meddeler ved sin underskrift af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spær-ring af det lejede depotrum. Fuldmagten omfatter ret for udlejer til at skaffe sig adgang til depotrummet ved at bryde den eksisterende lås og montere en ny lås på depotrummet. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger ved bortsalget, dog minimum 500,00 kr. Udlejer vælger i hvilket omfang efterladte og/eller usolgte genstande skal bortskaffes for lejers regning.
9.5
Udlejers rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke på trods af skriftligt påkrav herom opfylder sine forpligtelser overfor udlejer – herunder indbetaler den skyldige lejerestance – inden udløbet af den fastsatte betalingsfrist samt af, at udlejer efter betalingsfristens udløb giver lejer 10 dages forudgående skriftligt varsel om bortsalg.

10 ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1
Lejer skal altid kunne fremvise gyldig legimitation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.
10.2
Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.
10.3
Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin aktuelle adresse og e-mailadresse samt tlf.nr. Adresseændring, ændring af e-mailadresse og/eller ændring af tlf.nr. med mere skal omgående meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse og/eller e-mailadresse, kan altid fremsendes med bindende virkning for lejer. Lejer accepterer e-mail som passende og tilstrækkeligt kommunikationsmiddel mellem lejer og udlejer til alle formål.
10.4
Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning.
10.5
Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.
10.6
Det er lejers eget ansvar at gøre sig bekendt med bygningens flugtveje og nødudgange sikker-hedsprocedurer samt procedurer ved kritiske situationer eller brand. Der findes afmærkede nødudgange med alarmer i bygningen. Alle alarmer i bygningen er tilsluttet alarmcentral. Lejer må aldrig spærre for flugtveje og nødudgange og skal til enhver tid holde flugtveje og nødudgange fri. Lejer må kun benytte bygningens nødudgange og nødstop på fx porte i situationer, hvor akut evakuering er påkrævet på grund af f.eks. brand eller strømsvigt. Ved misbrug af nødudgange og nødstop på fx porte vil udlejer opkræve betaling af de hermed forbundne udgifter fra den lejer, som har udøvet misbruget.
10.7
Lejer erklærer ved sin underskrift at have gjort sig nøje bekendt med indholdet af nærværende almindelige bestemmelser for leje af depotrum og accepterer, at disse vilkår er tilgængelige for lejer såvel på tryk som online på udlejers hjemmeside. Udlejer har ret til ensidigt at ændre disse almindelige bestemmelser for leje af depotrum, idet lejer dog vil blive informeret om eventuelle ændringer, inden de træder i kraft enten pr. e-mail eller via udlejers hjemmeside. Ændringer til de almindelige bestemmelser træder i kraft 30 dage efter at der er modtaget varsel herom fra udlejer, eller efter det har været offentliggjort på udlejers hjemmeside. Lejer anses for at acceptere sådanne eventuelle ændringer, hvis han ikke har underrettet udlejer skriftligt inden den nævnte 30-dages periode. Ved ændringsforslag til de almindelige bestemmelser har lejer ret til at opsige aftalen pr. ikrafttrædelsesdatoen for de ændrede almindelige bestemmelser, idet der dog tages forbehold for et opsigelsesvarsel på minimum 15 dage.
10.8
Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler.

Sub Heading

Vestibulum mattis pharetra pellentesque. Pellentesque mollis dolor blandit, lobortis nisi at, ultricies lacus. Nullam dictum mi ligula, sit amet feugiat orci imperdiet vitae. Cras metus sapien, semper eget sollicitudin sit amet, ornare eu quam. Nulla vitae sagittis orci. Maecenas venenatis nulla sapien. Fusce pellentesque egestas urna nec tristique. Suspendisse sodales, odio id vestibulum rutrum, lectus ante euismod tellus.Vestibulum mattis pharetra pellentesque. Pellentesque mollis dolor blandit, lobortis nisi at, ultricies lacu.

Sub Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ante mi, porta quis euismod dapibus, tempus in lacus. Praesent massa quam, posuere sit amet tincidunt et, faucibus non tortor. Cras sit amet mattis diam, at tincidunt mi. Maecenas consectetur dui diam, sed dapibus elit efficitur vel. Suspendisse auctor tincidunt nunc at auctor. Sed maximus eleifend pulvinar. Sed non mi faucibus, convallis enim non, vulputate arcu.

Kontakt os

[contact-form-7 id=”281″]
Start her
Vælg størrelse
 
Ønsket startdato
Pris: